ADATKEZELÉS

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A GyömrőSzínház utánpótlás nevelő és tehetséggondozó csoportjába való jelentkezés adatkezeléséhez

Tájékoztatjuk, hogy a GyömrőSzínház által működtetett Csemetekert Gyermekszínház csoportba való jelentkezéshez az Ön által személyes adatait szervezetünk azonosítási és kapcsolattartási céllal kezeli. 

Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót, mely információkat ad az Ön adatainak jelentkezéssel kapcsolatos adatkezeléséről! 

 

 1. Az adatkezelő neve: GyömrőSzínház Alapítvány

Címe: 2230 Gyömrő, Klapka u. 7/a.

Telefonszáma: +36 (70) 411-8909

E-mail címe: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Weboldal: www.gyomroszinhaz.hu

 1. Az adatkezelő képviselője: Takács Gábor Antal

Pozíciója: elnök
Telefonszáma: +36 (70) 200 0071

E-mail címe: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Adatvédelmi tisztviselő: ----

 2. Az Ön személyes adatai kezelésének célja:

 1. jelentkezése befogadása;

 2. az eseményen / rendezvényen megjelenésekor az Ön azonosítása, és jelentkezéshez kapcsolása;

 3. a továbbiakban ezen eseménnyel / rendezvénnyel kapcsolatos kapcsolattartás.

 1. Ön személyes adatai kezelésének jogalapja: (GDPR 6.cikk.(1)a) bekezdése)

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet előzetes tájékoztatást követően a jelentkezése elküldésével ráutaló magatartásával megadottnak tekintjük.

 1. Az adatkezeléssel érintettek köre: Az eseményre / rendezvényre jelentkező magánszemélyek.

 2. A kezelt adatok köre: Az eseményre / rendezvényre jelentkező magánszemélyek neve, e-mail címe. 

 3. Az adattovábbítás címzettjei: nincs. 

 4. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás: nem történik.

 5. Az adatkezelés időtartama: az e-mail beérkezésétől számított 1 év. 

 6. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: elnök, vezetőségi tagok, kommunikációért felelős alapítványi tag.

 7. Az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn.

 8. Adatbiztonság: Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a megfelelő adatbiztonságot garantáljuk. Ennek értelmében biztosítjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumokat megfelelő fizikai, illetve fájl védelemmel kezeljük. Adatkezelésünkben jogosultsági és hozzáférési szintek kialakítását vezettük be annak érdekében, hogy az adatainak megfelelő védelmi intézkedéseket biztosítsunk. 

Tájékoztatás az érintetti jogokról

Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban joga van 

 1. Tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazottan; illetve amennyiben az nem érinti mások jogait hátrányosan, azokról másolatot is kérhet. Az ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az ön személyazonosságának igazolását követően, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül kötelesek vagyunk eleget tenni. 

 2. Hozzáférést kapni személyes adataihoz és a következő információkhoz: személyes adatai másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében), Személyes adatai adatkezelésének célja, Személyes adatai kategóriái, Személyes adataival kapcsolatban automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok, Személyes adatai adatátvétele esetén az adatok forrásra vonatkozó információk, Címzettek, akik részére a személyes adatait közölték vagy közölni fogják, Címzettek, akik részére harmadik országba személyes adatait továbbították vagy továbbítani fogják, illetve erre vonatkozó garanciákról, Személyes adataival kapcsolatos érintetti jogokról információkat, Információt a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának jogáról. (Info tv. 15§, GDPR 15. cikk)

 3. Helyesbíttetni, kiegészíttetni a pontatlan adatait, indokolatlan késedelem nélkül. (GDPR 16. cikk)

 

 1. Töröltetni az önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül, ha az alábbiak valamelyike fennáll: Nincs már szükség az adatra, az adatkezelés célja megszűnt; Ön visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelés jogalapja megszűnt; Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; az adatkezelés jogellenes, jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges az adattörlés. (GDPR 17. cikk)

 2. Adatkezelés korlátozására, ha ön vitatja a személyes adatai pontosságát; az adatkezelés jogellenes és ön ellenzi az adatok törlését; már nincs szükségünk az ön személyes adataira, de ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. (GDPR 18. cikk)

 3. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt történt adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a(z) <adatkezelo_email> e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása alapján az adatkezelés megszüntetésének technikai átfutási ideje <atfutasi_ido> nap. (GDPR 7. cikk)

 4. Adathordozhatósághoz abban az esetben, ha az adatkezelés automatizált módon történik. Ekkor az ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat joga van megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, azokat más adatkezelőhöz továbbítani; illetve kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható). (GDPR 20. cikk)

 5.  Tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen valamely saját helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. (Info tv. 21.§, GDPR 21. cikk)

 6. Tiltakozni az automata döntéshozatal és profilalkotás ellen. Önnek joga, hogy ne terjedjen ki önre a kizárólag automatizált adatkezelésen, ideértve a profilalkotáson is - alapuló döntés hatálya, amely önre nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: Ez Ön és a köztünk lévő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, azonban ekkor joga van emberi beavatkozást kérni; Ezt jogszabály teszi kötelezővé, azonban ekkor álláspontját kifejezheti; Ehhez Ön kifejezetten hozzájárul, azonban a döntéssel szemben kifogással élhet.

 7. A felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet. (GDPR 77. cikk)

 8. A hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz, amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy önnek lehetősége van bírósághoz fordulni. ( Info tv. 22 §, GDPR 78. és 79. cikk)

 9. Adatkezelővel/Adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz, mely kapcsán a hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül ön bírósághoz fordulhat az Adatkezelő és Adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/-feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 10. Kártérítéshez és sérelemdíj igényléséhez vagyoni és nem vagyoni károkért jogai megsértése esetén. Több Adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az Adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. (Info tv. 23.§, GDPR 82. cikk)

 11. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Intézményünket.

 12. A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). Tájékoztatjuk önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetnek minket. A hatóságok részére- amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.